Sådan arbejder vi hos IMF

Vi har en helhedsorienteret tilgang, og det betyder, at vi planlægger og iværksætter parallelle og integrerede indsatser fra starten af et forløb hos os, og vi gør det med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og ressourcer. Målet med de parallelle indsatser er, at vi konstant understøtter det, der allerede er i gang. Hvis en borger hele tiden skal vente på svar fra forskellige instanser fx forvaltninger, sygehus, psykiatri mv., viser vores erfaring og forskningen, at borgerens arbejdsmarkedsparathed går tilbage, og det forringer jobsandsynligheden.

360 GRADERS GENNEMSYN

Når en borger starter op hos IMF, sætter vi os altid grundigt ind i borgerens situation. Vi laver et ’360 graders gennemsyn’, og det gør vi i samarbejde med borgeren, hvor vi gennemgår de jobrettede, personlige-, sociale – og sundhedsmæssige forhold. Vi får også talt om borgerens aktuelle situation, forudsætninger, ressourcer, tidligere erfaring samt borgerens ønsker for fremtiden. Indsatsen bliver ikke bedre end som borgeren ser den. Hvis borgeren ikke kan se, at indsatsen fører til noget, så bliver resultatet derefter. Selv de bedste initiativer giver ikke øget jobsandsynlighed, hvis ikke borgeren er med på det og ser meningen med det hele. Derfor handler det om i høj grad at finde frem til en plan og en samarbejdsform, som borgeren finder meningsfuld og tager ansvar for. Slutmålet er altid at komme tættere på job eller uddannelse.

ÉN FAST KONSULENT

Det er helt centralt, at borgeren kun har én fast konsulent. Det er vigtigt fordi, at forskning og vores erfaring viser os, at borgernes jobchancer reduceres markant, hver gang de skifter sagsbehandler. Analyser viser at antallet af sagsbehandlerskift bør begrænses, da det direkte skader borgerens chancer for at komme i job.

Alle de forløb som IMF tilbyder er altid individuelt tilrettelagte, og alle borgere får en personlig fast konsulent. Konsulenten vil være borgerens kontaktperson under hele forløbet. Sammen med borgeren udarbejdes et forløb, der med afsæt i jobcenterets plan og bestilling, skræddersys og tilpasses borgerens udgangspunkt, ressourcer og ønsker for fremtiden.

ÉN PLAN

Mange borgere har mange planer forskellige steder i systemet herunder forvaltninger, psykiatrien og somatikken, og de kan ikke altid overskue det, og det føles tungt og besværligt. Hos IMF er det af afgørende betydning, at der altid arbejdes hen imod, at borgene kun har én plan. Det gør vi ved fx at facilitere og koordinere misbrugsbehandling, somatisk behandling og andre kommunale indsatser. IMF faciliterer de forskellige overgange på tværs af forvaltninger, behandlinger, indsatser og aktiviteter. Konsulenten sikrer et koordineret og helhedsorienteret forløb, og konsulenten varetager ligeledes rollen som daglig kontaktperson, vejleder, virksomhedskonsulent og mentor/coach.

I KONTAKT MED OMVERDENEN

Hos IMF er alle forløb uddannelses- og beskæftigelsesrettede. Dermed bliver slutmålet om tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse tydeligt for borgeren helt fra start. IMF samarbejder med og har et bredt kendskab til det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne. Det giver mulighed for, at borgerne kan komme i praktikforløb, få afprøvet deres arbejdsevne og deres sociale kompetencer, kan tale med studievejledere og faglærere. Vi kan også arrangere at borgere kan komme i praktik af 2-3 dages varighed på en ønsket uddannelsesinstitution. Sammen med unge borgerne kan vi arbejde hen imod uddannelse gennem forskellige indsatser og aktiviteter. Vi kan facilitere at den unge får en mentor på uddannelsen og kommer med i støttenetværk. Vi tilbyder også Efterværnspakker specielt for unge under uddannelse, da erfaringen viser, at unge kan stoppe af årsager, der let kan løses ved rette hjælp.

VI GØR DET, DER VIRKER

Hos IMF har vi en forskningsbaseret tilgang, dvs. at vores metode og arbejdsprocesser er baseret på resultaterne fra forskningsprojektet ”Beskæftigelsesindikatorprojektet – BIP”. BIP projektet har vist os, hvilke indikatorer, indsatser og aktiviteter i kombination, der hænger sammen med øget jobsandsynlighed og arbejdsmarkedsparathed.
Billedet herunder viser, hvilke 11 indikatorer man i dag ved, har direkte indflydelse på en borgers arbejdsmarkedsparathed og jobsandsynlighed.

Både sagsbehandler og borger udfylder et spørgeskema, og ud fra svarene dannes der et progressionskort, der viser på hvilke af de 11 indikatorer, borgeren udvikler sig på. Det betyder, at vi hos IMF kan måle den reelle udvikling hos borgere, og vi kan dokumentere vores resultater. Der er flere gode grunde til, at arbejde med progressionsmålinger. Det er vigtigt, at man som organisation er nysgerrig på, om man egentlig flytter borgeren, så meget som man tror. Hos IMF er vi altid nysgerrige på egen praksis. Ud fra de faste progressionsmålinger, kan man over tid se de parametre, hvor borgerne udvikler sig. Man kan også se, om der er nogle parametre, hvor borgeren ikke flytter sig som forventet. Når vi kan se, på hvilke parametre, at borgeren fx ikke flytter sig, kan vi nemmere målrette aktiviteter og indsatser, så vi flytter borger på netop de områder, hvor udviklingen skal styrkes. På den måde kan vi hele tiden arbejde målrettet med indikatorerne for arbejdsmarkedsparathed og jobsandsynlighed. Og på den måde flytte borgeren i den rette retning. Ved at anvende visuelle progressionskort, får borgerne et større og bedre blik på sig selv, og de får nye perspektiver. Borgerne kan måske godt selv føle, at de ikke flytter sig, men det visuelle i progressionskortet viser borgeren helt konkret, hvordan og hvor de udvikler sig over tid.

JOBORIENTERING

Hos IMF har vi en helt særlig kultur omkring sagsbehandlerens rolle og vigtighed i forhold til at få udsatte borgere i job, uddannelse eller tættere på beskæftigelse. Der er en stærk sammenhæng mellem en sagsbehandlers tro på borgerens jobchancer, og borgerens faktiske succes med at komme i enten beskæftigelse eller uddannelse. Hos IMF spiller joborientering en stor betydning, der er noget, som berører alle medarbejdere i IMF. Det betyder noget fordi, jo mere joborienteret en konsulent er, desto større sandsynlighed er der for, at konsulenten vil se jobmuligheder for den enkelte borger. Og jo større er sandsynligheden for, at borgerne i sidste ende kommer i beskæftigelse. Ét af de afgørende resultater fra BIP projektet er, at joborientering er det enkeltstående parameter, der har størst indflydelse på, om en borger kommer i job. Derfor arbejder IMF med dette parameter på flere måder. Fx i bliver det indarbejdet vores kommunikationspraksis – såvel internt som borgerrettet.

Vi arbejder hele tiden med temaer som fx:
• Hvordan møder vi de mennesker, som vi står overfor og skal hjælpe?
• Hvordan skaber vi tillid i samarbejdet med borgerne?
• Hvordan skaber vi meningssammenhæng for borgeren?
• Hvordan fortælles historien om borgerne internt i IMF?

Joborientering er et professionelt anliggende, et vigtigt pejlemærke og en kvalitetssikringsstandard, som vi kontinuerligt arbejder med og er nysgerrige på.